നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്ന് വേണം

മഹാദേവൻ ഏവരെയും തെന്റെമക്കളായി സ്നേഹിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദേവൻ കൂടിയാണ് മഹാദേവൻ. ഈ കാരണത്താൽ തന്നെ ഭഗവാനെ ഏവരും തങ്ങളുടെ പിതാവായി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിനാൽ വസിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ള ചില വീടുകൾ ഉണ്ട് അത്തരം വീടുകളിൽ കാണുന്ന ചില ലക്ഷണങ്ങളാണ് എന്നിവ പ്രധാനമായും പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ്.

   

ആ വീടുകളില് ആളുകളും എല്ലാം തന്നെ ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ എണീക്കുന്ന ആളുകൾ ആയിരിക്കും. എവിടെയൊക്കെ മാറി ഇവർ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കൃത്യസമയത്ത് അവർ എഴുന്നേൽക്കുകയും തുടർന്ന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാപ്തമാക്കുന്നവർ. രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു വീടുകളിലായാലും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ ആണെങ്കിൽ ഭസ്മത്തിന്റെ ഗന്ധം വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതേപോലെയുള്ള ചില ആളുകൾക്കുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി ഇവർ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ എന്തെങ്കിലും.

പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കാര്യം നാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവഗണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇവർക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്രയേറെ അനുഗ്രഹമാണ് ആ ലക്ഷണമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം മുൻകൂട്ടി കാലം പ്രവചിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പം നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *