നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക

മകനെപ്പോലെയും ഒരു കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരനായും ഒരുത്തമ പുരുഷനുമായ എല്ലാ ഭഗവാനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനാൽ എല്ലാ പ്രായത്തിലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നതാണ് വസ്തു എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ കൂടെയും പല രൂപങ്ങളിൽ തന്നെ ചെയ്യും. എന്നാൽ വിഗ്രഹത്തോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തോടൊപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യം.

   

എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം. വാസ്തുപ്രകാരം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ഉള്ളത് വളരെയേറെ നല്ലതാണ് സൗഭാഗ്യങ്ങളും അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമാണ്. വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചിത്രം വെക്കേണ്ടത് . ചിത്രം അഥവാ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന കാര്യമാണ്.

ചെയ്യേണ്ടത്. വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുഖം കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. കിടപ്പുമുറിയുടെ അടുത്തായി ഒരിക്കലും ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം നിങ്ങൾ വയ്ക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇത് വളരെയേറെ ദോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പലതരത്തിലും നിങ്ങൾ വാസ്തു നോക്കി വേണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും.

നിങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങൾ വയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതിനെ വേണ്ടി വയ്ക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇരട്ടി ദോഷമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക അതിനാൽ അതിന്റേതായ സ്ഥാനം നോക്കി തന്നെ വേണം നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ കാര്യവും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.