നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി

മണ്ണാറശാലയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് വളരെയേറെ ആഗ്രഹമുള്ളതാണ് എന്നാൽ പലർക്കും പോകാനായി ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നു അത്രം ചിലർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അദ്ധ്യായം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് പേര് അതേപോലെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം.

   

എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിട്ടും പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളാണ് ഇതുവഴി നടക്കാൻ പോകുന്നത് മണ്ണാറശാലയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് നാമങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരു വിട്ടുകൊണ്ട് ഇരുന്നാൽ മാത്രം.

മതി ജീവിതത്തിലെ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയതിന്റെ ഒരു പ്രതി തി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഓം അനന്തായ നമ: ഓ വാസു കേയേ നമ: ഓം തക്ഷകായ നമ: ഓം കാർകോടകയാ നമ: ഓം ഗുളികായ നമ: പത്മായ നമ: ഓം മഹാപത്മായ നമ: ഓം ശഖപാലായ.

നമ: ഈ മന്ത്രജപങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയ പ്രതി തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക മാത്രമല്ല ഐശ്വര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *