കറുത്ത ചരട് ഇങ്ങനെ ജപിച്ച് കെട്ടിയാൽ സർവ്വ ദോഷവും തീരും, ഐശ്വര്യവും സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും ഉയരും…

നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ ആചാര സമ്പ്രദായത്തിലും അതുപോലെതന്നെ മറ്റേ മതങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ പ്രധാനമായി കാണുന്ന രീതിയാണ് ചരടിൽ മന്ത്രം ഊതി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതി എന്നു പറയുന്നത്. വളരെ പുരാതനവും അതുപോലെതന്നെ പ്രാർഥനവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചരട് ജപിച്ചു കെട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. കഴുത്തിൽ കെട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ എന്നാൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ കാലിലും കെട്ടുന്നത് ആയിട്ട് കാണുന്നു.

   

എന്തിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചരട് ജപിച്ച് കെട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെ കെട്ടിയാൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ചെയ്യുക. ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചരട് ജപിച്ചു കേട്ടുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ പലരുടെയും ദേഹത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുന്ന ദൃഷ്ടി ദോഷം, ബാത ദോഷം, ശത്രു ദോഷം എന്നിവ ചേറുക്കുവാൻ ആയിട്ട് ഒരു ഫാസ്റ്റേയ്ഡ് എന്നോണം അത് പരിപാലിക്കുവാൻ ഏറെ ശേഷിയുള്ള ഒന്നാണ്.

ഇത്തരത്തിൽ കാലിൽ കെട്ടുന്ന ചരട് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതാണ് എങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ഇത്തരത്തിൽ ചരട് ജപിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ചരട് കെട്ടുന്നത് വഴി ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതു മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ചൈതന്യം കടനെത്തും എന്നുള്ളതാണ്. പൂർണ്ണ ഉത്തമൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൂജാകർമി.

മന്ത്രോചാരണത്തിലൂടെ ആ ഒരു ചരട് ജപിച്ച് നൽകുന്ന സമയത്ത് ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തിയും അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ചൈതന്യവും എല്ലാം ചരടിലേക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചരടാണ് നിങ്ങൾ അണിയുന്നത് എങ്കിൽ ആ മന്ത്രോച്ചാരണത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഫലം, ഐശ്വര്യം എല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു ചരടിൽ വിളങ്ങുന്നത് ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ. Credit : Infinite Stories

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *